“An Introduction to the Translation of Waves”

مقدمه‌ای بر ترجمه‌ی امواج بابک سلیمی زاده (در باره‌ی «من‌پاره‌ها»ی سام واثقی) او که من‌اش روی نقشه در پرچمک‌های کوچک پراکنده، چیزهایی برای نوشتن دارد. از آن جمله چیزها حرکت بر مرزهای نوشتن. راوی در ابتدا بر روی تخت سی‌سی‌یو به سر می‌برد. نزدیک به تجربه‌ی نوعی مرگ....